การสื่อสารทางการเมือง :มิติตะวันตก 

การสื่อสารทางการเมือง :มิติตะวันตกชื่อเรื่อง : การสื่อสารทางการเมือง :มิติตะวันตก 

ชื่อผู้แต่ง : นันทพร วงษ์เชษฐาน   

Call Number : 320.014 น419ก 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 12 พ.ค.2566  หนังสือ “การสื่อสารทางการเมือง :มิติตะวันตก” หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร โดยยึดหลักแนวทางจากตำราการสื่อสารทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตกเป็นหลักโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอันเป็นแหล่งกำเนิด เติบโตและเจริญรุ่งเรืองในด้านการสื่อสารทางการเมืองสมัยใหม่ และในตำรา จะมีเนื้อหาด้วยกัน 7  บท ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการสื่อสารและการเมือง บทที่ 2 การสื่อสารทางการเมือ บทที่ 3 สื่อมวลชนกับการเมือง บทที่ 4 การชวนเชื่อ บทที่ 5 สาธารณมติ โพล การประชามติและการประชาพิจารณ์ บทที่ 6 การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ทางการเมือง และบทที่ 7 การรณรงค์ การหาเสียงเลือกตั้งและการตลาดทางการเมือง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจด้านการสื่อสารทางการเมือง มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้ 

Link to Library


Row Hit Heading
1 1 oการสื่อสารทางการเมือง :มิติตะวันตก/ นันทพร วงษ์เชษฐาน

 

การสื่อสารทางการเมือง :มิติตะวันตก