การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล 

การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแลชื่อเรื่อง : การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล 

ชื่อผู้แต่ง :  

Call Number :  613.0438 ก528 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 27 เม.ย.2566  หนังสือ “การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้และข้อปฏิบัติที่สำคัญต่อการดูแลผู้สูงวัยไว้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม ในการดูแลผู้สูงวัยจำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ เพื่อช่วยดูแลป้องกันปัญหาสุภาพ และผู้ที่ทำหน้าที่นี้ คือ “ผู้ดูแลผู้สูงวัย” ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่จ้างมา ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รับการกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้นิพนธ์แต่ละท่าน ที่ได้เรียบเรียงเนื้อหาอันเป็นประโยชน์อย่างมากและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงต่อการดูแลผู้สูงวัย มาศึกษาและวิธีการดูแลผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล / พรทิพย์ ควรคิด…[และคนอื่นๆ], บรรณธิการ

 

การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล