การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

ชื่อผู้แต่ง : กวี หวังนิเวศน์กุล

Call Number : 624.1821 ก325ก 2562

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 1 พฤศจิกายน 2566 หนังสือ การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก = Timber and steel design เขียนขึ้นโดยยึดถือแนวทางตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548 มาตรฐานสำหรับอาคารไม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฏกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการคำนวณ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ช่างสำรวจ และเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยเนื้อหาวิชาได้เขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณการออกแบบอาคารไม้และเหล็กอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป มีเนื้อหาวิชาค่อนข้างมาก ให้ผู้สอนสามารถคัดกรองหัวข้อที่เหมาะสมสอดคล้องในแต่ละระดับ และครอบคลุมตามหลักสูตร รหัสวิชา 3121-2103 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อย่างครบถ้วน


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก / กวี หวังนิเวศน์กุล