คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชื่อเรื่อง:   คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ชื่อผู้แต่ง : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น 

Call Number:  344.01 พ161ค 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  30 ก.ย. 2563 หนังสือ “ คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์”  หนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 12 ฉบับปรับปรุงใหม่มีการอธิบายเพิ่มเติมในส่วน มาตรฐานแรงงานสากล ตามแนวทางของสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศและสหภาพยุโรปรวมถึงอธิบายเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 7) 2562 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และให้เกิดความรู้ความเเข้าใจในกฎหมายยแรงงานอย่างถูกต้อง ! 


Link to library

Row Call Number Heading
1 344.01 พ161ค 2547 oคำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
2 344.01 พ161ค 2553 oคำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
3 344.01 พ161ค 2557 oคำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
4 344.01 พ161ค 2563 oคำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่

คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์