คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ Transfer Pricing

คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ Transfer Pricingชื่อเรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ Transfer Pricing 

ชื่อผู้แต่ง : นพกร พรวิจิตรเจริญ 

Call Number : 657.46 น164ค 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  21 ม.ค.2566 หนังสือ “คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ Transfer Pricing”หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีอากร ได้มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุดและให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2562) และมีหลักการกำหนดราคาโอนตามหลักบัญชีตามความรับผิดชอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ และประมวลรัษฎากรล่าสุด พร้อมตัวอย่างรายงานเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางภาษีอากร รวมถึงแบบฝึกหัดและเฉลย ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้อ่านและผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดราคาโอนทางบัญชีและภาษีอากรได้เป็นอย่างดี  ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ Transfer Pricing / นพกร พรวิจิ

คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ Transfer Pricing