คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

ชื่อเรื่อง : คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : จรณิต แก้วกังวาล

Call Number : 001.4 จ145ค 2562

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 พฤษภาคม 2567 หนังสือ “คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนําเสนอแนวทางการศึกษา ทางด้านการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ และสาธารณสุข โดยประสานองค์ความรู้ทางด้านระบาดวิทยา (Epidemiology) ด้านระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology) และชีวสถิติ (Biostatistics) เข้าด้วยกัน ในแต่ละบทซึ่งจําแนกตามรูปแบบการวิจัยมาตรฐานแบบต่างๆ จะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการทั้งหมดที่ควรคํานึงถึงตั้งแต่ช่วงวางแผนการวิจัย การจัดเก็บและวางระบบโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทําตาราง และเขียนสรุปผลจาการวิเคราะห์โจทย์วิจัยที่ต้องการคําตอบ กรณีศึกษาต่างๆ เกือบทั้งหมดที่นําเสนอในแต่ละบท เป็นตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการศึกษา และมีการนําเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีผู้พิจารณาทบทวน (Peer review journal) มาแล้ว การนําเสนอในแต่ละบทจะสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องอ่านทุกบทไปตามลําดับ ผู้วิจัยสามารถเลือกอ่านได้ตามแนวทางของโจทย์วิจัยของตนที่ตรงกับชื่อบทนั้นๆ นอกจากนี้ยังได้นําเสนอประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการทําวิจัย เคล็ดลับและเทคนิคในการขอทุนวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย ตลอดจนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หนังสือเล่มนี้ตั้งใจจะให้เป็นคู่มือสําหรับนักวิจัยมือใหม่ แต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในวงกว้างด้วย

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ / จรณิต แก้