คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with IoT ฉบับสมบูรณ์

คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with IoT ฉบับสมบูรณ์ชื่อเรื่อง:  คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with IoT ฉบับสมบูรณ์ 

ชื่อผู้แต่ง:  จักรชัย โสอินทร์

Call Number: 004.68 จ217ค 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  24 ก.ย. 2563 หนังสือ “ คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with IoT ฉบับสมบูรณ์”  หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาการใช้โปรแกรมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น การฝึกปฎิบัติการจริงให้เข้าใจและมองเห็นตัวอย่างในการประยุกต์ทฤษฏี และการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเคลื่อนที่ไร้สาย เช่น การติดต้ังใช้งานจริงใน ส่วนอง  Wireless Local Area Network , Wireless Presonal Area Network ฯลฯ ซึ่งการฝึกปฎิบัติการเหล่านี้ คุณผู้อ่านและผู้ที่สนใจ สามารถ ทดสอบได้จริงด้วยตนเองจากหนังสือเล่มนี้ !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with IoT ฉบับสมบูรณ์ / จักรชัย โสอินทร์

คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with IoT ฉบับสมบูรณ์