จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย

จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายชื่อเรื่อง : จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย 

ชื่อผู้แต่ง : วิชา มหาคุณ 

Call Number : 174.3 ว545จ 2558 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 1 ก.พ.2566 หนังสือ “จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย”หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ที่ได้รวบรวมผลการประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของผู้ถูกสัมภาษณ์และผู้ที่ถูกสอบถาม ถือเสมือนเป็นตัวแทนของสังคมโดยรวมที่มีต่อจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนบางประการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในบางขั้นบางตอนได้อย่างตรงประเด็นและเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย/ วิชา มหาคุณ…[และคนอื่น ๆ]

 

จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย