จริยธรรมในวิชาชีพครู 

จริยธรรมในวิชาชีพครูชื่อเรื่อง : จริยธรรมในวิชาชีพครู 

ชื่อผู้แต่ง : วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์       

Call Number : 174.93711 ว827จ 2559 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 10 ก.พ.2566 หนังสือ จริยธรรมในวิชาชีพครู”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู พฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครูสภาพปัญหาและพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากจริยธรรมวิชาชีพครู รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมครู ซึ่งได้ทำการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครูเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มาติดตามผลการศึกษาในครั้งนี้ และจะมีวิธีแนวทางที่จะนำไปพัฒนาและป้องกัน การแก้ไข พฤติกรรมการกระทำผิดจริยธรรมของครูได้อย่างไร มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oจริยธรรมในวิชาชีพครู/ วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ และ เอมม่า อาสนจินดา

 

จริยธรรมในวิชาชีพครู