จริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง

จริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง ชื่อเรื่อง : จริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง 

ชื่อผู้แต่ง : วริยา ชินวรรโณ 

Call Number : 172.2 ว329จ 2558 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 31 ม.ค.2566 หนังสือ จริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เป็นการรวบรวมโครงการวิจัย โดยได้รับความร่วมมือจากนักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ และองค์กรอิสระ รวมทั้งนักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมทางการเมืองของประเทศไทยได้อย่างชัดเจน ถึงประเด็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงนับเป็นปัญหาทางจริยธรรมที่รุนแรงมากที่สุด จึงต้องจัดให้มีกลไกในการควบคุมอย่างเหมาะสม รวมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้านจริยธรรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้การปฏิรูปสังคมและประเทศไทยให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจการเมืองการปกครอง มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oจริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง/ วริยา ชินวรรโณ, ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย

 

จริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง