จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล

จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลชื่อเรื่อง : จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล 

ชื่อผู้แต่ง : มณี อาภานันทิกุล     

Call Number : 174.2 ม124จ 2559 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 ก.พ.2566 หนังสือ “จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพพยาบาล ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยชุด “จริยธรรมในวิชาชีพ” โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลของประเทศโดยรอบด้าน มีการเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ รวมทั้งศึกษาปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพและผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเชิงจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาทางจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลได้เป็นอย่างดี มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล / มณี อาภานันทิกุล…[และคนอื่น ๆ]

 

จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล