จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน

จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนชื่อเรื่อง : จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน 

ชื่อผู้แต่ง : ศิริวรรณ อนันต์โท     

Call Number : 174.907 ศ486จ 2559 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 ก.พ.2566 หนังสือ “จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพสื่อมวลชน ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยชุด “จริยธรรมในวิชาชีพ” ที่มีคุณค่าและเป็นกระจกสะท้อนวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งการค้นพบเหตุปัจจัยแห่งอุปสรรคและปัญหาทางจริยธรรม สถาพการบังคับใช้จริยธรรม ประการสำคัญ คือ ผลกระทบอันเกิดจากการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนจะเป็นประโยชน์ต่อสื่อมวลชน ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่ ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน  มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้  ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน/ ศิริวรรณ อนันต์โท, สันทัด ทองรินทร์

 

จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน