จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย 

จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อเรื่อง : จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ชื่อผู้แต่ง : ประทีป ฉัตรสุภางค์         

Call Number : 174.937 ป277จ 2559 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 11 ก.พ.2566 หนังสือ “จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย”หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยชุด “จริยธรรมในวิชาชีพ” โดยมีการรวบรวมแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  สภาพปัญหาจริยธรรมวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงกลไกการควบคุมและแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้อ่านที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการศึกษาในอุดมศึกษา มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oจริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย / ประทีป ฉัตรสุภางค์, ภัทรียา กิจเจริญ และ ดรุณี ภู่ขาว

 

จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย