ชีวเคมีทางการแพทย์

ชื่อเรื่อง : ชีวเคมีทางการแพทย์

ชื่อผู้แต่ง : ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

Call Number : 612.015 ช445ช 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  1 พ.ค. 2567 หนังสือ “ ชีวเคมีทางการแพทย์ ” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมพื้นฐานชีวเคมีที่บูรณาการกับเนื้อหาทางด้านชีววิทยาของเซลล์และสรีรวิทยา เพื่ออธิบายกลไกชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกาย ทำให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาชีวเคมีเข้ากับการปรับยุกต์ใช้ในการอธิบายกลไกการทำงานของร่างกายได้ เนื่องจากการเข้าใจถึงความผิดปกติของร่างกายได้นั้นจะต้องเข้าใจการทำงานของร่างกายในภาวะปกติให้ดีเสียก่อน ผู้เขียนจึงรวบรวมกรณีศึกษาทั้งหมด 19 กรณีศึกษาในแต่ละบทเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชีวเคมีในทางการแพทย์ได้อย่างชัดเจน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา หลายสาขา เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ โภชนาและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ


Link to Library

Row Hit Heading
1 2 oชีวเคมีทางการแพทย์ / ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช