ดุลพาห

ดุลพาหชื่อวารสาร: ดุลพาห
Print ISSN: 0125-0558
TCIกลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สำนักงานศาลยุติธรรม

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 29 ก.ค. 2564 ดุลพาห มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (๑)  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลการศึกษาวิจัย รวมทั้งความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และด้านอื่น ๆ แก่ผู้พิพากษา บุคลากรของศาลยุติธรรม นักวิชาการผู้ปฏิบัติงาน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ (๒)  เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในทางปฏิบัติระหว่างผู้พิพากษา บุคลากรของศาลยุติธรรม นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต นักศึกษารวมทั้งประชาชนผู้สนใจ

Holding ฉบับออนไลน์

ดุลพาห