ตำราการวิจัยทางคลินิก

ชื่อเรื่อง : ตำราการวิจัยทางคลินิก

ชื่อผู้แต่ง : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ; พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, บรรณาธิการ

Call Number : 001.4 ต367 2564

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 พฤษภาคม 2567 หนังสือ “ตำราการวิจัยทางคลินิก เล่มนี้เป็นการประมวลและเรียบเรียงความก้าวหน้าใหม่ๆ ของการวิจัยทางคลินิก ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ จากรายงานในแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ หนังสือเล่มนี้ถือเป็นตำราการวิจัยทางคลินิกภาษาไทยที่ถูกออกแบบให้เรียงลำดับขั้นตอนในการวิจัยทางคลินิกตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือการเลือกรูปแบบการวิจัยทางคลินิกที่เหมาะสมเพื่อตอบคำถามของการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก เป็นต้น และจบลงด้วยกรณีศึกษาของการวิจัยวัคซีนทางคลินิก หนังสือเล่มนี้จึงเป็นตำราที่ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและนักวิจัยทางคลินิกที่จะนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการได้

Link to Library

Row Hit Heading
1 2 oตำราการวิจัยทางคลินิก / คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ; พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเช