ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา

ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยาชื่อเรื่อง : ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา  

ชื่อผู้แต่ง :    

Call Number: 616.047 ต367 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2564 หนังสือ ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยาหนังสือเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่และจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 เป็นการรวบรวมข้อมูลทางคลินิกเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคและการวางแผนการส่งตรวจสืบค้นเพิ่มเติมรวมทั้งการวางแผนการรักษา เช่น การซักประวัติ เป็นไข้ เป็นลม ชัก ซีด ดีซ่าน อาการที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายละเอียดทุกขั้นตอนพร้อมมีภาพประกอบ ที่จะทำให้นักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ทั่วไปได้เข้าใจในเวชปฏิบัติมากยิ่งขึ้น !


Link to Library

Row Hit Heading
1 2 oตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา / วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, รณิษฐา รัตนะรัต, ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ, บรร

ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา