ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ สำหรับนิสิตแพทย์

ชื่อเรื่อง : ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ สำหรับนิสิตแพทย์
ชื่อผู้แต่ง : กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
Call Number : 616 ก674ต 2564
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 1 ก.ค. 66
หนังสือ ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับนิสิตแพทย์เล่มนี้ เป็นตำราที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การค้นหาหลักฐานทางวิชาการ หลักการของระบาดวิทยาพื้นฐาน ได้แก่ ความเป็นเหตุเป็นผล ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ การประเมินงานวิจัย การทดสอบสมมติฐาน ค่าอิทธิพล และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังนำเสนอหลักการในการประเมินงานวิจัยตามประเภทของปัญหา ได้แก่ การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การศึกษาปัจจัยเสี่ยง และการพยากรณ์โรค รวมทั้งแนวทางในการตัดสินใจทางการแพทย์ และรวบรวมเนื้อหาจากตำราและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ รวมทั้งยังได้นำความรู้ะื้นฐานด้านระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในการประเมินบทความทางวิชาการและรวบรวมเนื้อหาทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญดานกระบวนการวิจัยในสาขาต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้เนื้อหามีความครอบคลุม ชัดเจน และเข้าใจง่ายเหมาะสมกับนิสิตแพทย์ และเป็นประโยชน์แก่บุคคลากรทางการแพทย์

 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ สำหรับนิสิตแพทย์ / กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์

 

ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ สำหรับนิสิตแพทย์