ต้นแบบการปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี (Advance)

ชื่อเรื่อง : ต้นแบบการปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี (Advance)

ชื่อผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

Call Number : 657.46 ส248ต 2564

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 มี.ค. 2567 หนังสือ “ต้นแบบการปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี (Advance)” จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีและเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง เนื้อหา การปิดบัญชีของแต่ละกิจการ นอกจากจะจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว ยังต้องจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีอากร
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรใหม่ล่าสุด
▪️ กระบวนการบันทึกบัญชีกับที่มาของงบการเงิน
▪️ เกณฑ์การรับรู้รายการในงบการเงิน
▪️ สินทรัพย์
▪️ หลักเกณฑ์วิธีการตรวจเช็คการบันทึกบัญชีรายได้-รายจ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง เกณฑ์สิทธิ์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
▪️ เทคนิคการตรวจสอบรายงานแยกประเภททั้งปี แต่ละเดือน
▪️ รายงานใบสำคัญจ่ายรายวันทั้งหมด ใบสำคัญรับ ใบสำคัญการปรับปรุง บัญชีรายวันขายเชื่อ เพื่อปิดบัญชีแบบไร้ปัญหา


Link to Library

Row Hit Row Hit Heading
1 1 1 1 oต้นแบบการปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี (Advance) / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร