ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ชื่อผู้แต่ง : ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, อรุณรัตน์ เทพนา, บรรณาธิการ

Call Number : 610.73 ท337 2560

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 พฤษภาคม 2567

หนังสือ ” ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล = Basic nursing skills ” เป็นตำราทางการพยาบาลที่ได้รับความนิยมสูง ฉบับจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ได้ปรับปรุงข้อบกพร่องจากการพิมพ์ครั้งแรก ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นประกอบการเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 2 เนื้อหามีความละเอียด เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสมบูรณ์ตามกระบวนการพยาบาล คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพตระหนักความปลอดภัยของพยาบาลและผู้ป่วย มีรูปภาพประกอบและอธิบายเหตุผลของกิจกรรมการพยาบาลด้วยอักษรตัวเอียง ทำให้นักศึกษามีความกระจ่างและเข้าใจเนื้อหาอย่างถูกต้องและชัดเจน


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล / ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, อรุณรัตน์ เทพนา, บรรณาธิการ