นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1, เล่ม 2

ชื่อเรื่อง : นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1, เล่ม 2

ชื่อผู้แต่ง : มรุต ญาณารณพ, พฤฒพร มณีรัตน์, พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา, บรรณาธิการ

Call Number : 618.1 น263 2566 ล1, 618.1 น263 2566 ล2

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  26 ก.พ. 2567 หนังสือ นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 2 (Clinical Gynecology)ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่ อาการวิทยา (symptomatoiogy) ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจสืบค้นเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัย ส่วนครึ่งหลังจะเป็นโรคทางนรีเวชที่พบบ่อยทางคลินิก ซึ่งมีเนื้อหาทั้งพยาธิสรีรวิยาของโรค การวินิจฉัย ตลอดจนแนวทางการรักษา โดยจะมีการสรุปใจความสำคัญเป็นระยะ เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวน ได้รวบรวมความรู้ที่จำเป็นและครอบคลุมสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยนรีเวช เพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 Row Hit Heading
1 1 oนรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1 / มรุต ญาณารณพ, พฤฒพร มณีรัตน์, พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา, บรรณาธิการ
2 1 oนรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 2 / มรุต ญาณารณพ, พฤฒพร มณีรัตน์, พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา, บรรณาธิการ