นักการเมืองถิ่นจังหวัดภูเก็ต

นักการเมืองถิ่นจังหวัดภูเก็ตชื่อเรื่อง : นักการเมืองถิ่นจังหวัดภูเก็ต 

ชื่อผู้แต่ง : วิทยา อาภรณ์  

Call Number : 324.2092 ว582น 2560 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 30 มี.ค.2566 หนังสือ “นักการเมืองถิ่นจังหวัดภูเก็ต” หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมรายงานการวิจัยโครงการสำรวจเพื่อประมวลนักการเมืองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต โดยนำข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์นักการเมืองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน มาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอ เพื่อรู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้ง รู้ถึงเครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมือง รู้บทบาทและความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนในการสนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมือง รู้ถึงวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงสภาพความเป็นไปทางด้านการเมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักการเมือง นักพัฒนาการเมือง นักวิชาการ และบุคคลที่สนใจการเมืองการปกครอง มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้   


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oนักการเมืองถิ่นจังหวัดภูเก็ต / วิทยา อาภรณ์

 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดภูเก็ต