“บทบาทห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา” หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันพฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น.

นช่วงเช้าทางหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งเผยพฤติกรรมผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี จึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการให้บริการและการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา หรือ “Ubiquitous Learning” ภายหลังพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา เริ่มด้วยเรื่อง “การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. Finding your right time.
2. Read at least one line a day.
3. Books should be everywhere.
4. Finding reading partners .
5. Learn how read.
6. Just finish your paragraph.
7. Follow your readings GPS.
8. Set your deadline.
9. People love stories.
10. What you read can change your world.

ต่อด้วยเรื่อง “การประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษา” วิทยากรโดย อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวแรกสู่การจัดการแบบสากล” และรับฟังการบรรยาย เรื่อง ก้าวแรกสู่การจัดการแบบสากล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่ง มธ. นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนาหอสมุดแห่ง มธ. นางสาวปทุมทิพย์ ลิ้นพงศานรักษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ห้องสมุดต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้าน บุคลากร การจัดระบบ การบริหาร การจัดการฯ องค์ประกอบที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีทีมงานที่ดี มีประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นระบบ มีผู้เชียวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือ การสื่อสารที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นระบบ การจัดการโครงการ และการจัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนา ตามสถานการณ์และความจำเป็น

บทบาทห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์