ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ชื่อเรื่อง : ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง : ลออ สิงหโชติสุขแพทย์

Call Number : 610.7368 ล163ป 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 พฤษภาคม 2567 หนังสือ “ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ” เล่มนี้มีเนื้อหารายบทได้แก่ กระบวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชการตรวจประเมินสภาพจิต การใช้ตนเองเพื่อการบำบัด การให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด กิจกรรมกลุ่มบำบัด การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ท้ายเล่มยังได้รวบรวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยไว้ด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ / ลออ สิงหโชติสุขแพทย์.