ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

อพส-การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)ครั้งที่ 2/2561

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) โดย ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ และเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้จัดให้มีโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การเข้าเยี่ยมชมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมวิสัยทัศน์ เพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยจะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ ในส่วนของการบริหารจัดการ การบริการห้องสมุด และการจัดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

อพส-การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)ครั้งที่ 2/2561

สุธน สุภาวงศ์-วีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์-อรชร ยิ่งใหญ่-คมเดช บุญประเสริฐ