พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์

ชื่อเรื่อง :พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์

ชื่อผู้แต่ง : สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ

Call Number : 617.632 ส773พ 2557

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  24 ก.พ. 2567 เนื้อหาโดยสังเขปของหนังสือ พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์ โรคปริทันต์ (periodontal disease) ยังนับว่าเป็นปัญหาทางทันตสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยเนื่องจากสภาวการณ์ของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) ยังอยู่ในระดับสูง โรคปริทันต์เกิดจากการอักเสบและการทำลายของอวัยวะปริทันต์ (periodontium) ซึ่งเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น จุลินทรีย์ก่อโรคปริทันต์ ปัจจัยทางสภาวะแวดล้อม สังคม และพฤติกรรม และปัจจัยภายในของผู้ป่วยเอง ซึ่งได้แก่ พันธุกรรม และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกัน เนื่องจากตำราและหนังสือภาษาไทยทางสาขาปริทันตวิทยา (periodontology) ยังไม่ได้เน้นถึงชีววิทยาของโรคปริทันต์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของโรคนี้ นอกจากนี้ ณ ปัจจุบันยังได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ จากงานวิจัยในสาขาปริทันตวิทยาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหาตลอดจนใช้ประสบการณ์และความรู้จากงานวิจัยของคณะผู้จัดทำเพื่อเขียนหนังสือเรื่อง “พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์ (Immunopathology of Periodontal Disease)” เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ที่ทันสมัยและแนวคิดปัจจุบันของพยาธิกำเนิด (pathogenesis) ของโรคปริทันต์ พร้อมกับหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในสาขาปริทันตวิทยา คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและงานวิจัย


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oพยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์ / สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ…[และคณะ]