ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย 

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัยชื่อเรื่อง : ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย 

ชื่อผู้แต่ง : จิราภรณ์ ศรีอ่อน, บรรณธิการ 

Call Number : 618.970231 ภ476 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  10 พ.ค.2566  หนังสือ “ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย โดยได้รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยในการดูแลผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉิน และได้มีการจัดแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 การประเมินและมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉิน ส่วนที่ 2 ภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ภาวะฉุกเฉินของทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ อาการเจ็บหน้าอก ฯลฯ ส่วนที่ 3 การบาดเจ็บในผู้สูงอายุประกอบด้วยการดูแลผู้สูงอายุที่บาดเจ็บและถูกทารุณกรรมในผู้สูงอายุ ส่วนที่ 4 การระงับความรู้สึกระหว่างการทำหัตถการ การใช้ยาในผู้สูงอายุ จนไปถึงการดูแลแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งหนังเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่ดีต่อไปได้ มาศึกษาหาความรู้ได้ จากหนังสือเล่มนี้  


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย / จิราภรณ์ ศรีอ่อน, บรรณธิการ

 

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย