ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย

ชื่อเรื่อง : ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย

ชื่อผู้แต่ง : กันยารัตน์ เกตุขำ

Call Number : 428.24 ก392ภ 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 ก.ค. 2567 หนังสือ  ” ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย ” เล่มนี้ ใช้คำอธิบายเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตามหัวข้อและคำศัพท์ด้านไวยากรณ์ยังคงใช้คำภาษาอังกฤษเนื่องจากน่าจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าการใช้คำภาษาไทย ในการพิมพ์ครั้งที่ 9 นี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงโดยใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA) ตามคู่มือฉบับล่าสุด 7th edition หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก นักวิชาการและนักวิจัยที่ต้องการนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับนานาชาติ อาจารย์ผู้สอนวิชา Academic Writing , Research Writing และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

 


Link to Library

Row Hit Heading
1 3 oภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย / กันยารัตน์ เกตุขำ