มองวัฒนธรรมสู่การจัดการความรู้

ชื่อเรื่อง : มองวัฒนธรรมสู่การจัดการความรู้

ชื่อผู้แต่ง : มงคลชัย วิริยะพินิจ

Call Number : 658.4038 ม115ม 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 มิถุนายน 2567 หนังสือ ” มองวัฒนธรรมสู่การจัดการความรู้ ” เล่มนี้ ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการองค์คววามรู้ใรองค์กรและการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการชี้ให้เห็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนไม่ว่าระดับบุคลากรหรือผู้บริหารต้องเผชิญคื คุณลักษณะบางประการของ “วัฒนธรรมไทย” ที่จะเรียกว่าเป็นอุปสรรคการเรียนรู้และการจัดการความรู้ หนังสือเล่มนี้จะชี้ทางสว่างสำหรัลบุคลากรและผุ้นำที่ต้องการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรุ้ (ใฝ่รู้) ที่ทุกคนในองค์กรพร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและแบ่งปันองค์ความรู้แก่กันและกัน

 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oมอง “วัฒนธรรม” สู่การจัดการความรู้ / มงคลชัย วิริยะพินิจ