ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว

ชื่อผู้แต่ง : พรรณี สวนเพลง

Call Number : 910.285 พ273ร 2566

แนะนำหนังสือ : 6 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด : หนังสือ “ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว” เล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยการ “บุกเบิก” องค์ความรู้เขียนจากประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวมามากกว่าสิบปี พร้อมกับการบูรณาการทั้ง “ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์” และ “ศิลปะการประยุกต์ใช้นวัตกรรม” เข้าด้วยกัน หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption & Transformation

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว / พรรณี สวนเพลง