รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล

รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัลชื่อเรื่อง : รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล 

ชื่อผู้แต่ง : วันชัย สุขตาม 

Call Number : 320 ว427ร 2564

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 พ.ย.2565 หนังสือ “รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ที่ได้รวบรวมเนื้อหาแบ่งออกเป็น 11 บท โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ บทที่ 3 รูปแบบการปกครอง บทที่ 4 อุดมการณ์ทางการเมือง บทที่ 5 ระบบและสถาบันทางการเมือง บทที่ 6 วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทที่ 7 การสื่อสารทางการเมืองและมติมหาชน บทที่ 8 การปกครองท้องถิ่น บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และบทสุดท้าย ความท้าทายและแนวโน้มที่สำคัญของการศึกษารัฐศาสตร์ในยุคสังคมดิจิทัล ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจด้านการเมืองและการปกครอง มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oรัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล/ วันชัย สุขตาม, จิรายุ ทรัพย์สิน, สุรศักดิ์ ชะ

รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล