07 June 2020

นักศึกษา ม.สยาม รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561

นักศึกษา ม.สยาม รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561

นักศึกษา ม.สยาม รับเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 57

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียนทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งในงานนนั้นมีการแสดงปาฐกถาธรรม โดยพระเทพวิสุทธิดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร โดยประธานในพิธี ฯพณฯ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2561 นั้น ซึ่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่

1. นางสาวกนกรัตน์  จันทรวลัยวงศ์  คณะศิลปศาสตร์
2. นางสาวอรอนงค์ มลิสาร  คณะพยาบาลศาสตร์
3. นางสาวนัชชา  หงส์สา  คณะวิทยาศาสตร์
4. นางสาวเสาวลักษณ์  เสลาคุณ  คณะบริหารธุรกิจ
5. นางสาวนัชพร  คำวังพฤกษ์  คณะเภสัชศาสตร์

  • นักศึกษา-ม.สยาม-รับรางวัลความประพฤติดี-2561-ครั้งที่ 57_03
  • นักศึกษา-ม.สยาม-รับรางวัลความประพฤติดี-2561-ครั้งที่ 57_02
  • นักศึกษา-ม.สยาม-รับรางวัลความประพฤติดี-2561-ครั้งที่ 57_01

 


Link: พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับรางวัลความประพฤติดี 2561 ครั้งที่ 57

About The Author

Related posts