นักศึกษา ม.สยาม รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561

นักศึกษา ม.สยาม รับเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 57

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียนทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งในงานนนั้นมีการแสดงปาฐกถาธรรม โดยพระเทพวิสุทธิดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร โดยประธานในพิธี ฯพณฯ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2561 นั้น ซึ่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่

1. นางสาวกนกรัตน์  จันทรวลัยวงศ์  คณะศิลปศาสตร์
2. นางสาวอรอนงค์ มลิสาร  คณะพยาบาลศาสตร์
3. นางสาวนัชชา  หงส์สา  คณะวิทยาศาสตร์
4. นางสาวเสาวลักษณ์  เสลาคุณ  คณะบริหารธุรกิจ
5. นางสาวนัชพร  คำวังพฤกษ์  คณะเภสัชศาสตร์

 


Link: พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับรางวัลความประพฤติดี 2561 ครั้งที่ 57