วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน (Construction Materials & Technique)

ชื่อเรื่อง :วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน (Construction Materials & Technique)

ชื่อผู้แต่ง : กวี หวังนิเวศน์กุล

Call Number : 691 ก324ว 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  23 ก.พ. 2567  หนังสือ “วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน (Construction Materials & Technique)” นี้ สามารถใช้เรียนร่วมกับวิชา 30121-002 วัสดุก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา 30106-007 วัสดุและเทคนิคการทำงาน สาขาวิช่างก่อสร้าง และวิชา 30108-0005 วัสดุและวิธิการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเป็นวิชาชีพพื้นฐานในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสาขาวิชาอื่นๆที่ใกล้เคียง รวมถึงวิศวกรและสถาปนิกทั้งหลายที่ควรต้องรู้ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านวัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงานเกี่ยววัสดุนั้นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป โดยเนื้อหาวิชาครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oวัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน / กวี หวังนิเวศน์กุล

วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน (Construction Materials & Technique)