วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อวารสาร:วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร: Journal of Educational Administration, Silpakorn University
Print E-ISSN: 2697-4541 

TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ก.ย. 2562 วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Educational Administration, Silpakorn University


วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร: Journal of Educational Administration, Silpakorn University