วารสารการบริหารปกครอง

ชื่อวารสาร: วารสารการบริหารปกครอง: Governance Journal
Print ISSN: 2286-9328

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ก.ย. 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal,ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครองเล่มนี้เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด และกองบรรณาธิการวารสารการบริหารปกครอง
Description: Governance Journal is published by Department of Public Administration under the authorization of Kalasin

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Governance Journal


วารสารการบริหารปกครอง: Governance Journal