วารสารการบัญชีและการจัดการ

ชื่อวารสาร: วารสารการบัญชีและการจัดการ:Journal of Accountancy and Management
Print ISSN: 1906-7933
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ก.ย. 2562 เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจโดยวารสารมีขอบเขตครอบคลุมหลายสาขาวิชาทางด้านธุรกิจได้แก่ การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐศาสตร์
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Accountancy and Management


วารสารการบัญชีและการจัดการ:Journal of Accountancy and Management