วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย

ชื่อวารสาร: วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย: Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
Print ISSN: 2408-1280

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ก.ย. 2562 วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยนี้ เป็นวารสารที่มีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ดำเนินการโดย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย,โดยการสนับสนุนของ สภาการพยาบาล
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice


วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย: Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice