คู่มือภาษี ฉบับบุคคลธรรมดา

ชื่อหนังสือ: คู่มือภาษี ฉบับบุคคลธรรมดา
ชื่อผู้แต่ง: สุนิติ ถนัดวณิชย์      
Call Number:  332.02401 8182562                            
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 27 ก.ย. 2562  การวางแผนบริหารภาษีเงินได้บุคคล เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้มีรายได้ทุกคน ความเข้าใจที่ถูกต้อง นอกจากจะช่วยให้ผู้มีรายได้ ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังช่วยเรื่องการวางแผนการเงินโดยรวมได้ด้วย หนังสือคู่มือภาษี ฉบับบุคคลธรรมดา” เล่มนี้ จึงเป็นหนังสือแนะนำหลักการวางแผนภาษีสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 3 ส่วนหลัก คือ เรื่องต้องรู้ก่อนวางแผนภาษี กลยุทธ์บริหารภาษี และเรื่อง (ไม่น่า) เข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษี โดยผู้เขียนได้อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ผู้อ่านได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย