วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา: Journal of Nursing, Public Health, and Education
Print ISSN: 0859-3949, 2651-1908 (Online)
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 27 ก.ย. 2562วารสาร การพยาบาล  การสาธารณสุข และการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาเป็นเอกสารวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ออกเป็นราย  4  เดือน (ปีละ  3 ฉบับ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบรายงานวิจัย(Research  Article)  และบทความปริทัศน์(Review  Article) สาขาการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Nursing, Public Health, and Education


วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา: Journal of Nursing, Public Health, and Education