วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ชื่อวารสาร: วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ: Journal of Nursing and Health Care
Print ISSN: 2351-0358

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 27 ก.ย. 2562 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Nursing and Health Care


วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ: Journal of Nursing and Health Care