วารสารประสาทศัลยศาสตร์

วารสารประสาทศัลยศาสตร์ชื่อวารสาร: วารสารประสาทศัลยศาสตร์
Print ISSN: 1906-7984
สำนักพิมพ์: หจก.สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร

รายละเอียด
  • แนะนำวารสาร 22 ส.ค. 2563 วารสารประสาทศัลยศาสตร์ เป็นสื่อทางการของวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย พิมพ์เผยแพร่แก่สมาชิกของวิทยาลัยฯ กำหนดออกทุก 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย ข้อเขียน บทความตลอดจนความคิดเห็นเชิงวิชาการทางประสาทศัลยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2562)

Row Call Number Heading
1 วารสาร 615 oวารสารประสาทศัลยศาสตร์

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 615 oChulalongkorn Medical Journal
2 วารสาร 615 oDNA Doctor News Area
3 วารสาร 615 oJHSMR Journal of Health Science and Medical Research
4 วารสาร 615 oSiam Pharmacy Journal
5 วารสาร 615 oการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, วารสาร
6 วารสาร 615 oการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วารสาร (Journal of Medicine and Health Sciences)
7 วารสาร 615 oกุมารเวชสาร (Thai Pediatric Journal)
8 วารสาร 615 oคลินิก (วารสารเวชปฏิบัติและการใช้ยา)
9 วารสาร 615 oจุฬาลงกรณ์เวชสาร
10 วารสาร 615 oจุฬาอายุรศาสตร์
11 วารสาร 615 oไทยเภสัชสาร
12 วารสาร 615 oไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutlcal Sciences)
13 วารสาร 615 oธรรมศาสตร์เวชสาร (Thammasat Medical Journal)
14 วารสาร 615 oพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, วารสาร (Journal of Gerontology and Geriatric Medicine)
15 วารสาร 615 oพุทธชินราชเวชสาร (Buddhachinaraj Medical Journal)
16 วารสาร 615 oฟาร์มาไทม์ Pharmatime
17 วารสาร 615 oเภสัชวิทยา, วารสาร
18 วารสาร 615 oเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, วารสาร
19 วารสาร 615 oโภชนบำบัด, วารสาร
20 วารสาร 615 oเมดิคอลไทม์ MedicalTime (วารสาร)
21 วารสาร 615 oโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต, วารสาร
22 วารสาร 615 oวงการแพทย์ The Medical News
23 วารสาร 615 oวงการยา (The Medicine Journal)
24 วารสาร 615 oวารสารประสาทศัลยศาสตร์
25 วารสาร 615 oวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
26 วารสาร 615 oวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Journal of Health Research Chulalongkorn
27 วารสาร 615 oวารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of health science)
28 วารสาร 615 oวิทยาสาร ทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล
29 วารสาร 615 oศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal)
30 วารสาร 615 oสงขลานครินทร์เวชสาร
31 วารสาร 615 oสาธารณสุขศาสตร์, วารสาร (Journal of Public Health)
32 วารสาร 615 oสารคลังข้อมูลยา
33 วารสาร 615 oหมอชาวบ้าน (วารสาร)
34 วารสาร 615 oหมออนามัย

วารสารประสาทศัลยศาสตร์