วิสาหกิจเพื่อสังคม

ชื่อเรื่อง : วิสาหกิจเพื่อสังคม

ชื่อผู้แต่ง : นราเขต ยิ้มสุข

Call Number : 658.408 น231ว 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 พ.ค. 2567

หนังสือ “วิสาหกิจเพื่อสังคม ” เล่มนี้ เป็นตำราที่มุ่งเน้นการอธิบายและสร้างความเข้าใจในแนวคิดและหลักการพื้นฐานของวิสาหกิจเพื่อสังคม กลไกการดำเนินการสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมรวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่มีความสนใจการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมในการทำความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและพัมนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีความพร้อมอย่างมากตั้งแต่ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oวิสาหกิจเพื่อสังคม / นราเขต ยิ้มสุข