สมโภชสองศตวรรษวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารจิตรกรรมฝาผนัง

ชื่อผู้แต่ง : วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

Call Number : อ 751.73 ส272 2563

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 พฤศจิกายน 2566 หนังสือ ” สมโภชสองศตวรรษวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารจิตรกรรมฝาผนัง ” ได้จัดทำขึ้นเนื่องในวาระสมโภชสองศตวรรษพระอารามหลวง วัดไพชยนต์พลเสพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประวัติความเป็นมา ตลอดจนรูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของพระอารามแห่งนี้ จากการศึกษาพบว่าวัดไพชยนต์พลเสพย์ เป็นพระอารามที่สถาปนาในสมัยรัชกาลที่ 2 พร้อมกับการสถาปนาเมืองนครเขื่อนขันธ์เพื่อใช้เป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับศึกสงครามทางทะเล รูปแบบศิลปกรรมในพระอารามโดยส่วนใหญ่สอดคล้องกับรูปแบบสกุลช่างวังหน้า และรูปแบบศิลปกรรมตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 การวิจัยเรื่องจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดไพชยนต์ครั้งนี้คงจะอำนวยประโยชน์ทางวิชาการแก่ผู้ที่สนใจในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี และงานศิลปกรรมของพระอารามแห่งนี้ ตลอดจนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมื่องนครเขื่อนขันธ์โดยทั่วกัน


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสมโภชสองศตวรรษวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารจิตรกรรมฝาผนัง / วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร