สรีรวิทยา 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ชื่อเรื่อง : สรีรวิทยา 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ชื่อผู้แต่ง : รัชฎา แก่นสาร์…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ

Call Number : 612 ส356 2565 ล2

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 มกราคม 2567 หนังสือ “สรีรวิทยา 2 ฉบับปรับปรุงใหม่” ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาให้กระชับและทันสมัยนำไปต่อยอดศึกษาเพิ่มเติมได้ เช่นระบบสืบพันธ์ได้เพิ่มเติมเนื้อหาการตังครรภ์ การคลอด การคุมกำเนิด และการตรวจวินิจฉัยเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกบทจะมีการสรุปท้ายบทด้วยเสมอ เน้นให้ความรู้เนื้อหาอ่านง่าย เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องรวดเร็ว รูปภาพส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษตามต้นฉบับ เพื่อสะดวกในการค้นคว้าจากตำราต่างประเทศ


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสรีรวิทยา 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) / รัชฎา แก่นสาร์…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ