สะท้อนการจัดการความรู้จาก ความท้าทาย

ชื่อเรื่อง : สะท้อนการจัดการความรู้จาก ความท้าทาย

ชื่อผู้แต่ง : มงคลชัย วิริยะพินิจ

Call Number : 658.4038 ม115ส 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 มิถุนายน 2567 หนังสือ  ” สะท้อนการจัดการความรู้จาก ความท้าทาย ” เป็นอีกหนึ่งผลงานของ รศ.ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของ การจัดการความรู้กับการบริหารจัดการองคืกร กับการทำงานของพนักงานในองคืกร นั้นเป็นเร่ืองเดียวกัน อีกทั้งยังได้บอกเล่าวิธีการจัดการความรู้ในองค์กร ผ่านกิจกรรมที่มีลักษณะ soft side ชวนสนุกและไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสะท้อนการจัดการความรู้จาก’ความท้าทาย’ / มงคลชัย วิริยะพินิจ