สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์

ชื่อเรื่อง : สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์

ชื่อผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

Call Number : 781.8 ณ259ส 2563

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 10 กุมภาพันธ์ 2567 หนังสือ “สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์” เล่มนี้เป็นตำราที่ใช้สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งเรียนดนตรีสากลเป็นวิชาเอก เนื้อหาครอบคลุมเรื่องโครงสร้างหรือรูปลักษณ์ของบทเพลงที่เรียกว่าสังคีตลักษณ์ รวมไปถึงการวิเคราะห์รายละเอียดในแง่ต่างๆ ที่น่าสนใจ คำอธิบายและแง่คิดในที่นี้นำเสนอในแนวลึกด้วยวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีการยกตัวอย่างเพลงคลาสสิกของดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจดนตรีในมิติต่างๆ และเห็นภาพรวมในเชิงบูรณาการอย่างชัดเจน เมื่อศึกษาวิชานี้จบแล้ว ผู้เรียนจะมีแนวทางในการวิเคราะห์บทเพลง หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ และน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองต่อไป

Link to Library

Row Hit Heading
1 2 oสังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ / ณัชชา พันธุ์เจริญ