หลักการบัญชีเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร

Call Number : 657 น197ห 2563

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 พฤศจิกายน 2566 หนังสือ “หลักการบัญชีเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)” เล่มนี้ นำเสนอหลักการบัญชีที่เป็นพื้นฐาน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การบัญชีสำหรับธุรกิจทั้ง 3 ประเภท คลอบคลุมการบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมในส่วนของพื้นฐานการบัญชีที่จำเป็นในการจัดทำบัญชี ประกอบด้วยการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การใช้สมุดรายวันเฉพาะเพื่อช่วยในการบันทึกบัญชี การใช้ระบบใบสำคัญจ่ายเพื่อควบคุมการจ่ายเงิน และการควบคุมเงินสดและจัดทำงบกระทบยอดเพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร จากเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านสามารถนำหลักการบัญชีไปประยุกต์ใช้ได้จริง


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oหลักการบัญชีเบื้องต้น / นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร