ความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด : สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้   The 33rd Thailand Library Consortium (TLC) Reinventing the Library: Shaping the Future through EdTech and Innovative Design จัดโดย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 1– 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดระดับต่างๆ ของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดระดับต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในการสรรค์สร้างอนาคตของห้องสมุด บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ ความคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและสรรค์สร้าง โดยมีพิธีต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายายจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดดังนี้

พิธีเปิด กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบโล่ และใบประกาศผู้สนับสนุนการจัดสัมมนา และรับฟังการบรรยาย เรื่อง

 • “นวัตกรรมการบริการสารสนเทศกับห้องสมุดในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • “Mobile Device for Media Production: Content Production to Social Platform” วิทยากร : นายศุภชัย จรรยาสวัสดิ์ (Manager Smart Broadcast Solution)
 • “Smaller Satellite Office: Remote Work and Remote Worker” วิทยากร : นายภาคภูมิ มนัสบุญเพิ่มพูล (Google Thailand)
 • “Learning Space: Design Tips for Classroom” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล บุญลือ (ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีรัตน์ สร้อยศรี (สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
 • “Ergonomics Design: Furniture in the Classroom and Library” วิทยากร :คุณพิชิต วีรังคบุตร (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่สร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC)
  ผู้ร่วมเสวนาโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตร หงส์ไกรเลิศ (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • “Digital Learning Literacy: Collaborative Communication” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ อินทรทัศน์ (ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต-นิเทศศาสตร์อาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล (คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร วิรัตน์ ค าศรีจันทร์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • “Learning Management System: MyCourseVill” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • “Learning and Teaching Warehouse: Collaborative Learning” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ (ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร), คุณเจริญชัย ชัยกุลวงศ์สันต์ (Project Consultant SPVI Public Company Limited) ดำเนินรายการโดย อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร (ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
 • “Radio Online: Content to Any Device” โดย นายบัณฑิต ดาวบุตร (ผู้จัดรายการวิทยุออนไลน์ Morning Talk ทางคลื่น FM 99 MHz องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย MCOT) ดำเนินรายการ โดย นายเคน สคุรทเทอร์ (นักการสื่อสารมวลชน และอาจารย์พิเศษ ผู้จัดรายการวิทยุออนไลน์ ทางคลื่น FM 88 MHz)

รายละเอียดแหล่งข้อมูล : http://www.car.chula.ac.th/tlc33/

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33