“ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0”

“ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0”

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0” ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 – วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวณิช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0