อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์-มหาวิทยาลัยสยาม-อบรมสืบค้นฐานข้อมูล-ห้องสมุดดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อบรมเชิงปฎิบัติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.คมเดช บุญประเสริฐ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ) ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของตนเอง การวิเคราะห์อุปนิสัยของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการโดยใช้ระบบ EDS โดยแนะนำการใช้งานของระบบ ซึ่งมีการกรองข้อมูลและการใช้ฟังก์ชั่นของระบบ พร้อมทั้งแนวทางในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสม ตั้งแต่ การค้นหาบทความให้เหมาะสมตามที่ต้องการ การพิจารณาคัดเลือกบทความ การวิเคราะห์เนื้อหาในบทความ การสังเคราะห์บทความ จนถึงการอ้างอิงบทความ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์-มหาวิทยาลัยสยาม-อบรมสืบค้นฐานข้อมูล-ห้องสมุดการอบรมของนักศึกษา และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มทักษะการสืบค้นในเชิงลึกเพื่อการวิจัย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 14 ท่าน ณ ห้องดิจิตอล สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม :
 http://www.science.siam.edu/

แฟนเพจคณะ : https://www.facebook.com/science.siamu/

อบรมเชิงปฎิบัติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น